วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย


ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย

              การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี  บนพื้นฐาน  การอบรมเลี้ยงดู  และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน  ตามศักยภาพ  ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรม               ที่เด็กอาศัยอยู่  ด้วยความรักความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน                              เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนและสังคม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น