วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมวันเข้าพรรษาปี55

กิจกรรมวันเข้าพรรษาปี55

เป้าหมาย


เป้าหมาย

                           1. สถานศึกษา  การจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดู  เพื่อพัฒนาเด็กวัย 3 – 5 ปี  ในเขตบริการทุกคน  ผ่านกิจกรรมการรู้  การเล่น  และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
                           2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย  เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ทักษะชีวิต ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย  เมื่อจบชั้นอนุบาล 2   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  ของนักเรียน
                            3. การจัดประสบการณ์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งเน้นและสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  บนพื้นฐานของความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย
                            4. การบริหารจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยการมีส่วนของผู้ปกครอง  ชุมชน  และสถานศึกษา  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า่ไร่ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยมีผู้ปกครอง  คณะกรรมการศูนย์ฯ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555

กิจกรรมวันแห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า่ไร่ได้จัดกิจกรรมวันแม่  ประจำปี 2555  มีการแสดงของเด็กนักเรียน และมีตัวแทนแม่ดีเด่น  ประจำปี 2555

วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่    จะมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  กลุ่มอายุ 3 – 5 ปี ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ    ด้านสังคมและสติปัญญา ตามวัยและความสามารถแต่ละบุคคล โดยมุ่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต  ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ให้มีความพร้อมในการศึกษาในระดับต่อไป  บนพื้นฐานการให้การศึกษาและอบรมเลี้ยงดูด้วยความรักและความอบอุ่นทั้งในครอบครัวและสถานศึกษา
การบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและสถานศึกษา  ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย  เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่ตั้งความเป็นมา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่  รับเด็กวัย 3-5 ขวบ  อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ อาศัยศาลาทำบุญวัดเทพนิมิต (บ้านป่าไร่)              เริ่มเปิดทำการเมื่อวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2552       
        ข้อมูลทั่วไป
ตั้งอยู่ ภายในบริเวณ วัดเทพนิมิต  เลขที่ -  หมู่ที่ 2   หมู่บ้านป่าไร่    ตำบลขะเนจื้อ  อำเภอแม่ระมาด  จ.ตาก


พันธกิจ


         พันธกิจ
          1.  การจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดู  เพื่อพัฒนาเด็กวัย 3 – 5 ปี  ในเขตบริการทุกคน  ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้  การเล่น และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
          2.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทักษะชีวิต ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย
          3.  การจัดประสบการณ์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย
          4.  การบริหารจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน และสถานศึกษา  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย


ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย

              การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี  บนพื้นฐาน  การอบรมเลี้ยงดู  และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน  ตามศักยภาพ  ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรม               ที่เด็กอาศัยอยู่  ด้วยความรักความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน                              เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนและสังคม
อัตรากำลัง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่

อัตรากำลัง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่
นางขวัญชนก  หล้ายอดน้อย
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก 
e-Mail : parai1230@gmail.com
facebook : 
Mobile Phone : 080-0296766


นางสาวสุดารัตน์  ตุ่นกันทา
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก 
e-Mail : parai1230@gmail.com
facebook : 
Mobile Phone : 090-0318224